strategische veranderingsprocessen
Dijkversterking Krimpen

Dijkversterking Krimpen

De situatie

De Waterwet schrijft voor dat de beheerder van ‘primaire waterkeringen’ iedere zes jaar aan Gedeputeerde Staten verslag uitbrengt over de algemene waterstaatkundige toestand van die primaire waterkeringen. In dat kader hield het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een periodieke veiligheidstoetsing in haar beheergebied. Daarbij kwam aan het licht dat bepaalde dijkdelen bij Krimpen aan de IJssel en Krimpen aan de Lek niet voldoende stabiel en ook niet overal hoog genoeg waren volgens de laatste normen van de Waterwet. Dat betekent dat het hoogheemraadschap de komende jaren de Maasdijk en de Lekdijk waar nodig gaat verstevigen en ophogen.

Onze bijdrage

Een dijkversterking heeft grote impact op de omgeving. Daarom is communicatie met de omgeving een onmisbare pijler in zo’n traject. Wij hebben de woordvoering, de projectcommunicatie en de omgevingsgerichtheid (operationeel omgevingsmanager) opgepakt. Onze filosofie in dergelijke projecten: “Wij zijn te gast in de omgeving en handelen daar ook naar”. Wij realiseren ons dat het werk de nodige hinder oplevert voor de omgeving en wij verplaatsen ons in het perspectief van alle betrokkenen. Daarom is onze strategie erop gericht iedereen tijdig de juiste informatie te geven, tegelijkertijd vooral goed te luisteren naar de meningen van belanghebbenden en hen op maat te informeren. Stakeholderanalyse, burgerparticipatie en gerichte communicatie zijn de sleutelwoorden in dit project.

Het resultaat

Naast het geven van strategische communicatieadviezen hebben we een breed scala aan communicatiemiddelen ingezet. Daarmee communiceren we duidelijk en gericht over alle ontwikkelingen in het project. Ook als de boodschap niet prettig is, doen we dat open en transparant. Met deze consequente en proactieve communicatie dragen we bij aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met alle betrokkenen en belanghebbenden. Bovendien kunnen de verwachtingen van alle partijen nu ook goed gemanaged worden. Daarnaast hebben we proactief de pers uitgenodigd om het verhaal te vertellen van deze dijkversterking en de impact op de omgeving. Journalisten van zowel landelijk, lokaal als regionaal niveau.