strategische veranderingsprocessen

Waterbeheerplan van het hoogheemraad Schieland en de Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (afgekort tot HHSK) is op dit moment bezig met het nieuwe waterbeheerplan voor de periode van 2016 tot 2021. Het waterbeheerplan is er niet alleen ten behoeve van beleidsvoering, maar met name voor alle inwoners, stakeholders, samenwerkingspartners en overige belanghebbenden in het waterbeheergebied. Het waterbeheerplan laat zien waar HHSK voor staat, waar zij aan werkt en hoe zij […]

Lees meer

Het zwemwater debat 2014

Voor een van haar opdrachtgevers (HHSK) heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen een zwemwater debat georganiseerd. Wat vinden zwemmers, overheidsorganisaties, waterschappen en onderzoekers van de huidige manier waarop de veiligheid van het zwemwater wordt gewaarborgd? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 30 januari 2014 een landelijk debat. De nadruk […]

Lees meer

Het Benthemplein

Door de verandering van het klimaat zien we ook in Nederland steeds heftigere regen (zogenaamde clusterbuien). Vaak kan het riool het vele water niet goed meer verwerken. In steden met veel gebouwen en bestrating levert dat veel wateroverlast. Tunnels, straten en kelders lopen binnen een zeer korte tijd onder. Een creatieve oplossing is […]

Lees meer

Groot onderhoud Ringvaart

Bagger (onder andere modder) op de bodem van een sloot of plas beïnvloedt de kwaliteit en de doorstroming van het water. Daarom moet de onderhoudsplichtige van een sloot of plas op een bepaald moment de modder verwijderen. Dit heet ‘baggeren’. De noodzaak tot baggeren deed zich voor in de ringvaart in het gebied […]

Lees meer

Peilbesluit in een nieuwe vorm

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de Zuidplaspolder en de Snelle Polder. Onderdeel van die verantwoordelijkheid is het vaststellen van een peil (hoogte NAP) voor het oppervlaktewater. Zo’n ‘peilbesluit’ moet voldoen aan wettelijke normen, maar vergt ook veel afstemming met belanghebbenden. De keuze van een waterpeil […]

Lees meer

Bewustwordingscampagne de Droomsloot

De zorg voor ons oppervlaktewater ligt niet alleen in handen van de waterschappen, dit is afhankelijk of u eigenaar bent van uw perceel. Ook de agrarische sector en burgers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid bij het onderhouden van sloten, maar zijn zich daar meestal niet van bewust. Goed onderhoud van sloten kan veel […]

Lees meer

Kustversterking Katwijk

De waterkering bij Katwijk aan Zee bestaat uit een stuk strand, een grotendeels bebouwd duin en een waterkerende constructie. Als beheerder van dit gebied controleert het hoogheemraadschap van Rijnland periodiek of de waterkering voldoet aan de laatste veiligheidsnormen die de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de kustgebieden stelt. Op basis […]

Lees meer

Dijkversterking Krimpen

De Waterwet schrijft voor dat de beheerder van ‘primaire waterkeringen’ iedere zes jaar aan Gedeputeerde Staten verslag uitbrengt over de algemene waterstaatkundige toestand van die primaire waterkeringen. In dat kader hield het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een periodieke veiligheidstoetsing in haar beheergebied. Daarbij kwam aan het licht dat bepaalde dijkdelen bij […]

Lees meer