strategische veranderingsprocessen
Vervoersmobiliteit waterschap Rivierenland

Vervoersmobiliteit waterschap Rivierenland

De situatie

Organisaties zijn zich om verschillende redenen aan het heroriënteren op hun vervoersmobiliteit. Dat kan gaan om kostenbesparing, om het milieu en/of om het nieuwe werken. Ook bij waterschap Rivierenland (WSRL) speelt een combinatie van deze factoren. Hier gaat het met name om maatschappelijke veranderingen, kostenreductie en de eigen visie op duurzaamheid.

Onze bijdrage

Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft ons gevraagd expertise en projectbegeleiding te leveren om hun vervoersmobiliteit duurzamer, slimmer en efficiënter te maken. Allereerst hebben we de huidige situatie in beeld gebracht. Daarna hebben we samen met het waterschap een aantal doelstellingen geformuleerd en gepresenteerd aan het managementteam. Op basis van die uitgangspunten hebben wij een mobiliteitsplan opgezet. In dit plan wordt er als strategie gekozen voor het veranderen van houding en gedrag van de medewerkers. Maar daarnaast bevat het plan ook heel concrete, praktische maatregelen. Voor de langere en de kortere termijn. En volledig afgestemd op de diverse afdelingen met ieder hun eigen taken met bijbehorende reispatronen.

Het resultaat

Het is de bedoeling dat iedereen binnen waterschap Rivierenland slimmer en efficiënter leert omgaan met de eigen vervoerspatronen. Om een aantoonbare reductie in autokilometers en CO2-uitstoot te realiseren. De kapstok in dit traject is duurzaamheid en efficiëntie. Door beter om te gaan met de bestaande tijd en middelen realiseer je al winst. Plus dat een overheidsorganisatie op deze manier meewerkt aan een schoner en beter milieu. Bovendien hebben we de lopende activiteiten binnen waterschap Riviereland die te maken hadden met mobiliteit onder één project verzameld onder de noemer ‘Vervoersmobiliteit’. Door die focus werd centrale sturing mogelijk, een betere afstemming tussen de verschillende deelprojecten en een eenduidige communicatie naar de organisatie.