strategische veranderingsprocessen
Peilbesluit in een nieuwe vorm

Peilbesluit in een nieuwe vorm

De situatie

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de Zuidplaspolder en de Snelle Polder. Onderdeel van die verantwoordelijkheid is het vaststellen van een peil (hoogte NAP) voor het oppervlaktewater. Zo’n ‘peilbesluit’ moet voldoen aan wettelijke normen, maar vergt ook veel afstemming met belanghebbenden. De keuze van een waterpeil heeft namelijk invloed op de maaiveldhoogte en allerlei functies in het gebied. In een stedelijke omgeving kunnen wijzigingen in het waterpeil zelfs leiden tot beïnvloeding van de funderingen. Omdat het peilbesluit uit 1994 verouderd was, moest er na veel onderzoek en metingen een nieuw peilbesluit vastgesteld worden.

Onze bijdrage

Het hoogheemraadschap heeft ons gevraagd het overlegtraject met belanghebbenden te begeleiden. Allereerst hebben wij alle belanghebbende partijen in kaart gebracht (stakeholder- en omgevingsanalyse) en pro actief benaderd. Daardoor heeft het hoogheemraadschap de gelegenheid gehad met alle partijen het gesprek aan te gaan en haar voorgenomen beleid toe te lichten. De input uit deze bijeenkomsten heeft het hoogheemraadschap meegenomen in de verdere uitwerking van het peilbesluit. Vervolgens is er een algemene informatieavond gehouden voor alle betrokken bewoners. Omgevingsmanagement en burgerparticipatie zijn de kernwoorden in onze bijdrage.

Het resultaat

De gesprekken met belanghebbenden zijn van groot belang geweest voor het welslagen van het peilbesluit in de Zuidplaspolder. Door vanaf het begin een duidelijk en transparant afwegingskader voor de peilkeuze te presenteren en nadruk te leggen op een integrale afweging, is het mogelijk geweest tot één gezamenlijke zienswijze te komen. En dat in gebied waar zo’n 100.000 mensen wonen, werken en recreëren en waar dus veel tegenstrijdige belangen spelen.