strategische veranderingsprocessen
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De situatie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de waterschappen zijn samen hard aan het werk in het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) om op 89 verschillende plaatsen in het land primaire waterkeringen te verbeteren. Primaire waterkeringen zijn veelal dijken en duinen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het Rijk en de waterschappen. Bij het in ontvangst nemen van de eerste programmering roemde Minister Schultz van Haegen die samenwerking, de grote aandacht voor kostenbeheersing en de focus op prioritering: gebieden met de grootste risico’s het eerste aanpakken.

Onze bijdrage

Tijdens de jaarlijkse themadag komen alle partijen die samenwerken in het HWBP-2 bijeen om kennis uit te wisselen. In 2013 zijn wij gevraagd om tijdens die dag een plenaire sessie te verzorgen voor circa 200 professionals. We hebben een interactieve sessie verzorgd met als titel: ‘Help er loopt een dijk door mijn tuin?!’ Daarbij ging het vooral om het belang van burgerparticipatie in het voortraject tijdens grote infrastructurele projecten die een grote impact hebben op de omgeving. Hoe ga je om met de omgeving en hoe communiceer je voor, tijdens en na een ingrijpende dijkversterking? Met het inzetten van een bewustwordingscampagne voor alle dijkversterkingen hebben wij, samen met het NOS journaal, op nationaal niveau aandacht gevraagd voor dijkversterkingen en alles wat daarbij komt kijken voor de omgeving.

Het resultaat

Inmiddels zijn alle projectorganisaties zich meer bewust van het belang de omgeving proactief te benaderen, hoe om te gaan met weerstanden en waar het kan, weerstanden om te draaien in kansen.

Download de presentatie