strategische veranderingsprocessen
Selecteer een categorie

Waterbeheerplan van het hoogheemraad Schieland en de Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (afgekort tot HHSK) is op dit moment bezig met het nieuwe waterbeheerplan voor de periode van 2016 tot 2021. Het waterbeheerplan is er niet alleen ten behoeve van beleidsvoering, maar met name voor alle inwoners, stakeholders, samenwerkingspartners en overige belanghebbenden in het waterbeheergebied. Het waterbeheerplan laat zien waar HHSK voor staat, waar zij aan werkt en hoe zij […]

Lees meer

Het zwemwater debat 2014

Voor een van haar opdrachtgevers (HHSK) heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen een zwemwater debat georganiseerd. Wat vinden zwemmers, overheidsorganisaties, waterschappen en onderzoekers van de huidige manier waarop de veiligheid van het zwemwater wordt gewaarborgd? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 30 januari 2014 een landelijk debat. De nadruk […]

Lees meer

Het Benthemplein

Door de verandering van het klimaat zien we ook in Nederland steeds heftigere regen (zogenaamde clusterbuien). Vaak kan het riool het vele water niet goed meer verwerken. In steden met veel gebouwen en bestrating levert dat veel wateroverlast. Tunnels, straten en kelders lopen binnen een zeer korte tijd onder. Een creatieve oplossing is […]

Lees meer

Groot onderhoud Ringvaart

Bagger (onder andere modder) op de bodem van een sloot of plas beïnvloedt de kwaliteit en de doorstroming van het water. Daarom moet de onderhoudsplichtige van een sloot of plas op een bepaald moment de modder verwijderen. Dit heet ‘baggeren’. De noodzaak tot baggeren deed zich voor in de ringvaart in het gebied […]

Lees meer

Peilbesluit in een nieuwe vorm

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de Zuidplaspolder en de Snelle Polder. Onderdeel van die verantwoordelijkheid is het vaststellen van een peil (hoogte NAP) voor het oppervlaktewater. Zo’n ‘peilbesluit’ moet voldoen aan wettelijke normen, maar vergt ook veel afstemming met belanghebbenden. De keuze van een waterpeil […]

Lees meer

Bewustwordingscampagne de Droomsloot

De zorg voor ons oppervlaktewater ligt niet alleen in handen van de waterschappen, dit is afhankelijk of u eigenaar bent van uw perceel. Ook de agrarische sector en burgers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid bij het onderhouden van sloten, maar zijn zich daar meestal niet van bewust. Goed onderhoud van sloten kan veel […]

Lees meer

Kustversterking Katwijk

De waterkering bij Katwijk aan Zee bestaat uit een stuk strand, een grotendeels bebouwd duin en een waterkerende constructie. Als beheerder van dit gebied controleert het hoogheemraadschap van Rijnland periodiek of de waterkering voldoet aan de laatste veiligheidsnormen die de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de kustgebieden stelt. Op basis […]

Lees meer

Dijkversterking Krimpen

De Waterwet schrijft voor dat de beheerder van ‘primaire waterkeringen’ iedere zes jaar aan Gedeputeerde Staten verslag uitbrengt over de algemene waterstaatkundige toestand van die primaire waterkeringen. In dat kader hield het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een periodieke veiligheidstoetsing in haar beheergebied. Daarbij kwam aan het licht dat bepaalde dijkdelen bij […]

Lees meer

Deelname beurs Verkeer & Mobiliteit

Op donderdag 27 november zal Connected Strategische Veranderingsprocessen voor het derde jaar exposant zijn op de beurs Verkeer & Mobiliteit in Houten. Tevens zal Connected Strategische Veranderingsprocessen ook een workshop geven op deze dag. Deze workshop zal ingaan op het belang van participatie van stakeholders bij projecten. Met als titel: “ ai, is dat een […]

Lees meer

Automotive Campus – Connected Strategische Veranderingsprocessen

Onlangs heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen een nieuw kantoor geopend op de internationale Automotive Campus in Helmond. Deze high tech campus is onderdeel van Brainport regio Eindhoven. Deze regio is een concentratie van Europese toptechnologie in Zuid- Oost Brabant. Zo is het onder andere de vestigingsplaats van wereldleiders zoals DAF trucks, Philips, VDL Groep, […]

Lees meer

Het VIBe platform, elektrisch rijden

VIBe, wat staat voor Vehicle for Innovation Brabant elektrisch, is een platform gericht op elektrisch rijden. Op dit moment is elektrisch rijden slechts voor een beperkt aantal mensen top of mind. De afgelopen jaren is er echter door diverse partijen flink aan het vliegwiel gedraaid om elektrisch rijden onder de aandacht te brengen en potentiële […]

Lees meer

Vrachtwagens parkeren

De transportbranche is gehouden aan strikte rij- en rusttijden. Met name voor het langere rusten hebben chauffeurs in Nederland echter onvoldoende parkeerplekken om hun vrachtwagens te stallen. Met als gevolg dat vrachtwagens in de bebouwde kom neergezet worden, op drukke parkeerplaatsen langs de snelweg, of zelfs op de vluchtstrook. En dan is er […]

Lees meer

Bereikbaarheid stadsregio Rotterdam

Ook de stadsregio Rotterdam heeft ‘bereikbaarheid’ en ‘verkeersdoorstroming’ als continu aandachtsveld. Vanuit de gedachte dat betere informatie tot efficiënter gedrag leidt, vroeg de stadsregio ons actief mee te denken om deze opgave, voor de komende jaren, mee gestalte te geven. Eén van de middelen die is ingezet, is een interactieve website waarop de […]

Lees meer

Bereikbaar Amsterdam

Tien jaar geleden was de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam de pioniersfase ontgroeid en groeide het werkpakket gestaag. Naast de oorspronkelijk taak – de aanleg van de Noord/Zuidlijn – hield de dienst zich inmiddels ook bezig met de aanleg van de IJtram, het beheer en onderhoud van de Amsterdamse […]

Lees meer

Verkeersmonitoring Gemeente Rotterdam

Tijdens grote evenementen, zoals de Rotterdam marathon, voetbalwedstrijden en concerten, veroorzaakt het verkeer bereikbaarheidsproblemen in de hele regio. De Verkeersmarinier wilde een informatiemiddel om real-time zicht te hebben op de belangrijkste verkeersknooppunten in de regio Rotterdam. Zodat hij tijdig passende maatregelen kan nemen om verkeersstremming te voorkomen. Onze bijdrage Na een quickscan van […]

Lees meer

Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant (BBZOB)

Voor elke regio is een soepele verkeersdoorstroming van levensbelang. Zowel voor de economie als voor de leefbaarheid. In Zuidoost-Brabant was al veel kennis en expertise aanwezig op het gebied van ICT, automotive en mobiliteit. Het was alleen zaak om de krachten te bundelen. Daarom namen RWS, Provincie Brabant, BBZOB en TNO gezamenlijk het […]

Lees meer

Vervoersmobiliteit waterschap Rivierenland

Organisaties zijn zich om verschillende redenen aan het heroriënteren op hun vervoersmobiliteit. Dat kan gaan om kostenbesparing, om het milieu en/of om het nieuwe werken. Ook bij waterschap Rivierenland (WSRL) speelt een combinatie van deze factoren. Hier gaat het met name om maatschappelijke veranderingen, kostenreductie en de eigen visie op duurzaamheid. Onze bijdrage […]

Lees meer

Nederlandse waterschappen benutten ‘’sanitaire stops’’ van wereldleiders

Volgens berekeningen van de Nederlandse waterschappen produceren de ongeveer 53 aanwezige wereldleiders tijdens de tweedaagse Nucleaire top in Den Haag, welgeteld 159 liter urine. Hiermee dragen zij onopgemerkt bij aan innovatieve grondstoffenrecycling. In urine zitten namelijk bruikbare grondstoffen, zoals fosfor, cellulose en stikstof. Door middel van grondstofrecycling worden bruikbare grondstoffen uit het afvalwater gefilterd. […]

Lees meer

Waterschap Vallei en Veluwe

Onlangs is Connected Strategische Veranderingsprocessen ingeschakeld door het waterschap Vallei en Veluwe. De core business van het waterschap is zorgdragen voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Onze bijdrage Connected Strategische Veranderingsprocessen is ingeschakeld om het waterschap Vallei en Veluwe […]

Lees meer

Herinrichting Eendragtspolder

De Eendragtspolder, gelegen tussen de Rotterdamse wijk Nesselande, het dorp Zevenhuizen, de Rotte en de Rottemeren, was van oudsher altijd landbouwgrond. Een deel van de polder is nu heringericht tot een uniek recreatie- en waterbergingsgebied met een internationale roeibaan. Fietsen, wandelen, varen, van de natuur genieten en topsport: het kan nu allemaal in […]

Lees meer

Opening dijkversterking Nederlek

Eindelijk was het dan zo ver. Het eerste grote dijkversterkingtraject van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werd opgeleverd. Na een versterking waaraan zeven jaar gewerkt is, is het tracé aan de Lekdijk weer veilig en op orde. Onze bijdrage Wij grepen deze opening aan om de buitenwereld te laten zien hoe burgers zo’n ingreep ondergaan. […]

Lees meer

Bewustwording watercampagne

Mensen in de stad zijn zich minder bewust dat ze ‘leven met water’ dan mensen op het platteland. Toch is het nodig dat iedereen zich realiseert dat we allemaal samen verantwoordelijk zijn voor ons water. Het verwijderen bijvoorbeeld van overhangende taken van bomen die langs het water staan, is van groot belang. Anders […]

Lees meer

Droogte en koeien

In het Rijnlandse gebied ligt zo’n 200 kilometer aan veenkades. Ongeveer 60 kilometer daarvan moest in het voorjaar van 2011 intensief geïnspecteerd worden omdat er door de aanhoudende droogte een verhoogd risico was dat de kades konden wegschuiven of instorten. Daarom werden er ook blusboten ingezet om de veenkades nat te houden en […]

Lees meer

Het CBS en perscontacten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) slaat een groot aantal Nederlandse statistische gegevens en informatie op en beheert die. Het CBS geeft geen interpretaties op de statistische gegevens. Het is hun taak de cijfers neutraal weer te geven. Andere organisaties, zoals het CPB, gaan met deze gegevens aan de slag en geven […]

Lees meer

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Op donderdag 19 juni j.l.  heeft de vierde editie plaats gevonden van de Landelijke Omgevingsmanagementdag in ‘s- Hertogenbosch. Het doel van deze dag is het bieden van nieuwe contacten, kennis en inspiratie op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid aan deelnemers van bedrijven, waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat hebben hier een bijdragen aan geleverd. Naast […]

Lees meer

Wetterskip Fryslán

Onder het motto ‘Skjin wetter en droege fuotten’ (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Met ruim 600 medewerkers zorgt het waterschap voor schoon water, voldoende water en veiligheid. Onze bijdrage Het Waterskip Fryslan heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen, gevraagd een corporate communicatiestrategie te schrijven. […]

Lees meer

Waterschap Vallei en Veluwe

Onlangs is Connected Strategische Veranderingsprocessen ingeschakeld door het waterschap Vallei en Veluwe. De core business van het waterschap is zorgdragen voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Onze bijdrage Connected Strategische Veranderingsprocessen is ingeschakeld om het waterschap Vallei en Veluwe […]

Lees meer

Waterinnovatieprijs

Jaarlijks organiseert de Unie van Waterschappen een prijsvraag voor vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water. Bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en particulieren mogen hun innovatieve waterprojecten inzenden om deze prestigieuze Waterinnovatieprijs te bemachtigen. In 2012 was de toenmalige minister Jacqueline Kramer voorzitter van de Waterinnovatieprijs. Onze bijdrage In samenwerking met […]

Lees meer

Landelijke waterschapsverkiezingen

Om de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. De Waterschapsverkiezingen van 2008 waren bijzonder. Het waren de eerste landelijke waterschapsverkiezingen, waarbij politieke partijen zich verkiesbaar stelden. Bovendien melden zich diverse landelijke organisatie bij de pers, waaronder de groep die stemcomputers niet vertrouwde. En er waren organisatorische problemen met het stemmen. Onze bijdrage Voor […]

Lees meer

Beïnvloedingstraject gemeenteraadsverkiezingen

Diverse waterschappen wilden het thema water op de agenda krijgen van de gemeenten binnen hun beheersgebied. Het concrete doel was: het opnemen van een passage over water in de verkiezingsprogramma’s van de partijen. In deze passage moesten de belangrijkste lokale wateropgaven en aandachtspunten worden benoemd. Onze bijdrage Voor die waterschappen hebben wij een […]

Lees meer

Positionering Waterschappen

De Unie van Waterschappen is een vertegenwoordiging van alle 24 Nederlandse waterschappen. Samen met de hoofden communicatie van deze waterschappen hebben wij onze schouders eronder gezet, onder andere door, de waterschappen beter te positioneren in de media en daarnaast ook de burger- en participatiekalender te verbeteren door het ontwikkelen van relatiebeheer, een lobbystrategie […]

Lees meer

Deelname beurs Verkeer & Mobiliteit

Op donderdag 27 november zal Connected Strategische Veranderingsprocessen voor het derde jaar exposant zijn op de beurs Verkeer & Mobiliteit in Houten. Tevens zal Connected Strategische Veranderingsprocessen ook een workshop geven op deze dag. Deze workshop zal ingaan op het belang van participatie van stakeholders bij projecten. Met als titel: “ ai, is dat een […]

Lees meer

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Op donderdag 19 juni j.l.  heeft de vierde editie plaats gevonden van de Landelijke Omgevingsmanagementdag in ‘s- Hertogenbosch. Het doel van deze dag is het bieden van nieuwe contacten, kennis en inspiratie op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid aan deelnemers van bedrijven, waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat hebben hier een bijdragen aan geleverd. Naast […]

Lees meer

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2014

Op donderdag 19 juni aanstaande vindt alweer de vierde editie plaats van de Landelijke Omgevingsmanagementdag in ‘s- Hertogenbosch. Markt en overheid slaan opnieuw de handen ineen om deze inspirerende dag te organiseren. Het streven van deze dag is het bieden van nieuwe contacten, kennis en inspiratie op het gebied van omgevingsmanagement. De verscheidenheid […]

Lees meer

Het zwemwater debat 2014

Voor een van haar opdrachtgevers (HHSK) heeft Connected Strategische Veranderingsprocessen een zwemwater debat georganiseerd. Wat vinden zwemmers, overheidsorganisaties, waterschappen en onderzoekers van de huidige manier waarop de veiligheid van het zwemwater wordt gewaarborgd? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 30 januari 2014 een landelijk debat. De nadruk […]

Lees meer

Avondvoorzitter congres PVDA

De Partij van de Arbeid hield een thema-avond over bereikbaarheid (verkeer en vervoer). Doel van de avond was het creëren van bewustwording van de problematieken die spelen met bereikbaarheid. Wij werden gevraagd de avond te organiseren, een interactieve sessie op te zetten en het voorzitterschap van de avond op ons te nemen. Onze […]

Lees meer

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de waterschappen zijn samen hard aan het werk in het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) om op 89 verschillende plaatsen in het land primaire waterkeringen te verbeteren. Primaire waterkeringen zijn veelal dijken en duinen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en […]

Lees meer

Landelijke omgevingsdag

Omgevingsmanagement staat steeds meer op de kaart. In navolging van Rijkswaterstaat benoemen ook andere partijen nu omgevingsmanagers in projecten met maatschappelijk belang. Tijd om het omgevingsmanagement te profileren als vakgebied en een community in te richten voor verdere professionalisering door het uitwisselen van ervaringen en kennis. Rijkswaterstaat, APPM, Depond en Movares namen het […]

Lees meer

Reductie CO2-uitstoot

De Europese Unie is druk aan het sturen op de Europese luchtkwaliteit. Zo is in 2005 het Zesde Milieuactieprogramma (6e MAP) aangenomen met daarin een strategie voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Sindsdien is er echter veel ‘gedoe’ geweest rondom deze strategie waarbij de normen voor de uitstoot van uitlaatgassen nogal eens veranderd […]

Lees meer

Verkeerscentrales & Dynamisch VerkeersManagement (DVM)

Het is van groot belang dat partijen als overheidsinstanties, kenniscentra en het bedrijfsleven elkaar geregeld ontmoeten, kennis uitwisselen en met elkaar in discussie gaan. In onderling contact kunnen namelijk wederzijdse belangen worden besproken en afgewogen en ontstaat begrip voor elkaars standpunten, afwegingen en inzet. Connected Strategische Veranderingsprocessen speelt daarom een actieve rol in het samenbrengen […]

Lees meer

Elektrisch vervoer in beeld

Elektrisch rijden is schoon en zuinig. En bovendien biedt het kansen voor de Nederlandse hightech industrie. Daarom stimuleert het kabinet elektrisch rijden, onder andere met fiscale maatregelen. In 2025 moeten er 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Als organisatie staan wij achter deze ambitie. Wij geloven in elektrisch vervoer, in duurzaamheid en in een […]

Lees meer